اجرای اسکلت سازه

 

از آنجایی که درخواست بسیاری از کارفرمایان اجرای تمامی اسکلت با سیستم دال مجوف بهسازان توسط عوامل اجرایی شرکت و تضمین کیفیت در امر اجرا می باشد، واحد اجرای شرکت بهسازان توانایی اجرای پروژه ها را با بهترین کیفیت داراست. اجرای شرکت بهسازان شامل اجرای تمامی اسکلت از فونداسیون تا انتهای سقف آخر و شامل تمامی دیوارهای برشی، دیوارهای حائل و تیرو ستون و سقف ها می باشد.

 

خواندن 225 دفعه