انجام بازرسی های مرحله ای از پروژه

 

به جهت آنکه اجرای سازه در دهانه های بلند و استفاده از تکنولوژی نوین کانتراس مسائل فنی خاص خود را دارد، شرکت بهسازان پس از ارسال قالب ها ابتدا به اکیپ های پیمانکاری کارفرمایان آموزش های لازم را در محل کارگاه و با ارائه آیین نامه فنی و اجرایی دال های مجوف خواهد داد و بعد از آن و درطی مراحل اجرای پروژه بازرسان کارآزموده شرکت بر اساس چک لیست های کنترلی مراحل اجرایی سقف را کنترل نموده و موارد لازم را به پیمانکاران و کارفرمایان تذکر خواهند داد.

 

 

خواندن 184 دفعه