تولید و فروش قالب های ماندگار

 

پس از انجام طراحی سازه، شرکت بهسازان قالب های مورد نظر هر پروژه را بر اساس اندازه های مندرج در نقشه ها و طبق برنامه زمانی ارائه شده از سوی کارفرما تولید کرده و به کارفرما تحویل می نماید.

تولید و ارسال قالب های ماندگار با هر سایز سفارشی برای پروژه ها در شرکت مهندسی بهسازان امکان پذیر بوده و لذا کارفرمایانی که نقشه های آنها توسط شرکت محاسبه نشده است پس از کنترل اولیه نقشه ها به جهت نبود اشکالات عمده سازه ای و عقد قرارداد می توانند قالب های ماندگار مورد نیاز پروژه خود را خریداری نمایند.

لازم به ذکر است مسئولیت طراحی اینگونه از سازه ها بر عهده کارفرما بوده و شرکت بهسازان فقط مسئولیت نقشه های محاسبه شده در دفتر فنی شرکت را می پذیرد.

 

خواندن 236 دفعه