مشاوره اولیه و خدمات فازه 1 سازه

 

شرکت مهندسی بهسازان با بهره گیری از تجربه مهندسان کارآزموده در امر محاسبات، بر اساس پلان معماری ارائه شده از سوی کارفرمایان محترم سیستم مناسب سازه ای را با در نظر گرفتن حداکثر دهانه اقتصادی و برآوردی از هزینه های اجرایی تا انتهای اسکلت ارائه می دهد. در ضمن برآورد اولیه، پیشنهادهایی برای تغییر در معماری پروژه نظیر افزایش تعداد پارکینگ ها، بهینه شدن معماری داخلی و . . . با استفاده از سیستم دال مجوف کانتراس به کارفرما ارائه خواهد داد.

خدمات فاز 1 شرکت مبنی برتخمین میزان مصرف میلگرد و آرماتور پروژه و نیز ابعاد مقاطع سازه ای مانند ستون ها، دیوارها و سقف ها می باشد.

 

خواندن 241 دفعه