مقایسه دال مجوف دوپوش و دال توپر

  • Posted on:  دوشنبه, 22 آبان 1396 ساعت 11:50

با استفاده از نتایج مدل‌سازی کامپیوتری انجام شده در یک دهانه مرسوم ساختمانی برای دال مجوف دوپوش و مقایسه آن با دال توپر هم ابعاد آن، نتایج زیر حاصل گشته است:

1)      وزن مرده دال مجوف به میزان 35% کاهش یافته است.

2)      تنش خمشی در دال مجوف تنها 6.43% کاهش یافته است.

3)      مقاومت برشی دال مجوف حدود 10% کاهش یافته است که می‌توان با آرماتورگذاری عمودی این عدد را بهبود بخشید.

در نهایت مشاهده می‌گردد که با وجود کاهش 35 درصدی وزن سقف، مقاومت برشی و خمشی دال با نسبت کمتری کاهش می‌یابد و مصرف بتن بهینه می‌گردد. همین امر دلیل اصلی گسترش استفاده از دال مجوف دوپوش در سطح دنیا می‌باشد.

 

 

کلمات کلیدی: دال مجوف دوپوش ، قالب ماندگار ، مقاومت خمشی و برشی، کوبیاکس، یوبوت، وافل، کانتراس، دال دو طرفه

 

خواندن 609 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 22 آبان 1396 ساعت 12:11